Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len ako „Podmienky“):

I. Úvodné ustanovenia

1.1
Prevádzkovateľ (poskytovateľ služby)
Internetová stránka jedloavino.sk je prevádzkovaná spoločnosťou Global Trade CO., s.r.o., so sídlom Komenského 28, 900 01 Modra, IČO: 36 848 301, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 48438/B (ďalej len ako „GLOBAL TRADE CO.“ alebo „Prevádzkovateľ“).
Kontaktná e-mailová adresa Prevádzkovateľa je: office(@)globaltradeco.eu
Telefonický kontakt na Prevádzkovateľa je: +421 (0)908666245

1.2
Príjemca služby
GLOBAL TRADE CO. poskytuje služby pre fyzické osoby aj právnické osoby. Príjemcom týchto služieb môžu byť každý užívateľ či návštevník internetovej stránky jedloavino.sk (ďalej len ako „Užívateľ“).

1.3
Odplatnosť
Prevádzkovateľ poskytuje služby na internetovej stránke jedloavino.sk bezplatne, pokiaľ Prevádzkovateľ neurčí inak.

1.4
Súhlas príjemcu služby
Podmienkou využívania všetkých služieb na internetovej stránke jedloavino.sk je slobodný a vážny súhlas Užívateľa s týmito Podmienkami vrátane podmienok týkajúcich sa inzercie bez akýchkoľvek výhrad. V prípade, ak Užívateľ takto s Podmienkami nesúhlasí, nesmie služby Prevádzkovateľa využívať. Platí, že Užívateľ udelil takýto súhlas konkludentne v prípade, ak začal služby Prevádzkovateľa využívať.

1.5
Doména
GLOBAL TRADE CO. poskytuje služby na internetovom portáli jedloavino.sk, ktorého označenie je doménou druhej úrovne na základe jej registrácie u správcu národnej domény prvej úrovne (ccTLD) „sk.“ – spoločnosti SK-NIC, a.s.

1.6
Vlastné riziko príjemcu služby
Užívateľ využíva služby Prevádzkovateľa na vlastné riziko a zároveň berie na vedomie, že môže byť pri týchto službách vystavený rôznym obsahom, ktoré pre niektorých užívateľov môžu pôsobiť nevhodne, neslušne, resp. urážajúco.

1.7
Orgán dozoru
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

II. Registrácia

2.1
Užívateľ registráciou prostredníctvom internetového portálu jedloavino.sk získava prístup
k rozšírenej ponuke služieb a informácií (ďalej len ako „Registrácia“). Registrácia nie je povinná.

2.2
Registrácia v minulosti
Užívateľ, ktorý sa pred zverejnením týchto Podmienok zaregistroval v minulosti v rámci využívania niektorej zo služieb Prevádzkovateľa poskytovaných v rámci prevádzky webových serverov Prevádzkovateľa a naďalej sa s odvolaním na takúto registráciu prihlasuje, stáva sa automaticky Užívateľom podľa týchto Podmienok, a má sa za to, že vykonal Registráciu.

2.3
Informácie od Užívateľa a osobné údaje Užívateľa
Užívateľ je pri Registrácii povinný uvádzať v registračnom formulári informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou a sú úplné, vrátane pravdivých a úplných osobných údajov, ktoré sú spracúvané v súlade s podmienkami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Užívateľ týmto výslovne udeľuje súhlas so spracúvaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov v medziach zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Registrovaný Užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje vo svojom registračnom profile, a to do 10 dní odo dňa, kedy zmena údajov nastala. Ak sa informácie uvádzané Užívateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Prevádzkovateľ je oprávnený Registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže Užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Registrácie.

2.4
Užívateľ súhlasí s tým, že GLOBAL TRADE CO. môže využiť štatistické informácie, ktoré Užívateľ zadal pri Registrácii pre vlastné účely a môže ich poskytnúť tretím stranám.

2.5
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v súvislosti s rozšírením ponuky svojich služieb požadovať uvedenie ďalších údajov o Užívateľovi. Pokiaľ Užívateľ tieto údaje neuvedie, je Prevádzkovateľ oprávnený Užívateľovi Registráciu zrušiť a/alebo neumožniť prístup k stránkam/službám, ktorých využívanie je podmienené uvedením týchto ďalších údajov.

2.6 – Zrušenie registrácie

2.6.1
Užívateľ môže Registráciu zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. Ak Užívateľ prejaví zrozumiteľným spôsobom vôľu zrušiť svoju Registráciu, Prevádzkovateľ mu Registráciu zruší. Prevádzkovateľ si vyhradzuje oprávnenie zrušiť Registráciu automaticky, ak sa Užívateľ neprihlási na server aspoň raz v lehote 30 dní od prvého odhlásenia po registrovaní alebo v lehote 12 mesiacov od posledného odhlásenia.

2.6.2
Prevádzkovateľ si vyhradzuje oprávnenie zrušiť registráciu alebo neumožniť prístup Užívateľovi, ktorý porušuje tieto Podmienky a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

2.6.3
Dňom zrušenia Registrácie sa má za to, že Užívateľ svoj súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených pri Registrácii alebo počas Registrácie odvolal, pričom Prevádzkovateľ naloží s týmito údajmi v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

III – Ochrana súkromia Užívateľa

3.1
Lokalizačné a prevádzkové dáta, telekomunikačné tajomstvo
Po celú dobu poskytovania služieb Užívateľovi a/alebo po celú dobu Registrácie, ako aj po jej zrušení je Prevádzkovateľ oprávnený uchovávať informácie prenesené od Užívateľa na server Prevádzkovateľa po dobu určenú (vrátane IP adresy počítača a iných lokalizačných či prevádzkových dát Užívateľa) v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej spolu len ako „predmet telekomunikačného tajomstva“), s výnimkou nakladania s osobnými údajmi Užívateľa podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa spravujú osobitným režimom podľa tohto právneho predpisu. Užívateľ týmto udeľuje výslovný súhlas so spracovaním svojich prevádzkových a lokalizačných údajov za účelom kontroly správnosti Registrácie po celú dobu Registrácie a/alebo poskytovania služieb Užívateľovi ako príjemcovi služby. Po zrušení Registrácie Užívateľa zároveň na serveri Prevádzkovateľa zostávajú aj všetky príspevky Užívateľa, ktoré boli a/alebo sú verejne prístupné, napríklad vložené príspevky v diskusných fórach, recepty, komentáre atď.

3.2
Ochrana osobných údajov
Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje v zmysle bodu 2.3 týchto Podmienok dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (užívateľom). Prevádzkovateľ nesprístupní osobné údaje a predmet telekomunikačného tajomstva Užívateľa a jeho IP adresu žiadnej tretej strane okrem svojich partnerov, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej moci, najmä v prípade súdneho konania či na žiadosť orgánov.

3.3
Použitie predmetu telekomunikačného tajomstva a osobných údajov na marketingové účely

3.3.1
Užívateľ vyznačením príslušného poľa v registračnom formulári pri Registrácii výslovne súhlasí, aby boli lokalizačné a prevádzkové údaje Užívateľa spracúvané po celú dobu Registrácie výlučne v potrebnom rozsahu aj pre vlastné marketingové účely.

3.3.2
Užívateľ vyznačením príslušného poľa v registračnom formulári pri Registrácii výslovne súhlasí, aby jeho osobné údaje Prevádzkovateľ použil pre svoje vlastné marketingové účely a poskytol pre marketingové účely osôb, ktoré Prevádzkovateľ priamo alebo nepriamo ovláda, alebo ktoré Prevádzkovateľa priamo alebo nepriamo ovládajú alebo inak patria s Prevádzkovateľom do podnikateľského zoskupenia a/alebo majú s Prevádzkovateľom uzavretú zmluvu o používaní jeho služieb, alebo v budúcnosti s Prevádzkovateľom budú spolupracovať, resp. uzavrú s Prevádzkovateľom zmluvu o používaní jeho služieb alebo o inom predmete činnosti (ďalej a vyššie aj ako „partneri“).

IV – Povinnosti Užívateľa

4.1
Korektné využitie služieb
Užívateľ je výlučne zodpovedný a Prevádzkovateľ vôbec nezodpovedá za porušenie nasledovných pravidiel korektného využitia služieb Prevádzkovateľa.
Užívateľ týmto berie na vedomie, že počas využitia služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so spoločensky uznávanými dobrými mravmi vrátane bežných morálnych pravidiel používania siete internet – netikety (bližšie k oboznámeniu sa na internetovej stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/Netiketa).

Užívateľom je najmä zakázané:
a) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
b) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaní
c) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, to neplatí iba v prípade propagácie vína otvorenou alebo skrytou formou, avšak prípustnej iba v medziach obmedzení podľa § 5 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení;
d) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne prijateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
e) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, resp. mladistvých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
f) odosielať príspevky s erotickým obsahom;
g) propagovať detskú pornografiu;
h) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
i) otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu akéhokoľvek právneho subjektu, výrobkov či služieb s výnimkou reklamy v súlade s pravidlami inzercie podľa týchto Podmienok;
j) propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
k) otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
l) propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu protiprávneho konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
m) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech alebo môžu spôsobiť dotknutému subjektu škodu či nemajetkovú ujmu;
n) obchádzať vyššie uvedené zákazy alebo navádzať iné subjekty na ich obchádzanie.

4.2
Užívateľ nesmie využívať služby k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Prevádzkovateľa využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo inak zhoršiť funkčnosť informačných systémov prevádzkovaných GLOBAL TRADE CO. alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto systémov alebo služieb inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služby, ktoré nie sú alebo neboli verejne prístupné alebo poskytnuté prostredníctvom informačných systémov prevádzkovaných GLOBAL TRADE CO.

4.3
Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že využíva služby poskytované GLOBAL TRADE CO. alebo jeho partnermi na vlastné riziko a zodpovednosť a výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR vrátane príslušných predpisov práva EÚ. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že služby poskytované GLOBAL TRADE CO. alebo jeho partnermi využíva v stave, v akom sa nachádzajú a teda aj so všetkými prípadnými vadami a Prevádzkovateľ ani jeho partneri neposkytujú záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. GLOBAL TRADE CO. neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serverov, na ktorých sú služby Prevádzkovateľom poskytované.

4.4
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by Užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Prevádzkovateľa alebo jeho partnerov. GLOBAL TRADE CO nezodpovedá za škody, ktoré by Užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Prevádzkovateľa alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4.5
Všetok obsah, a to najmä články, informácie, obrázky a akékoľvek iné údaje a dokumenty, ktoré sú autorským dielom, resp. iným predmetom ochrany práv duševného vlastníctva, ako aj návrh a štruktúra internetovej stránky Prevádzkovateľa, sú predmetom príslušných práv Prevádzkovateľa a podliehajú zákonnej ochrane, a to vrátane autorských práv podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Akékoľvek použitie častí alebo celku autorského diela alebo iného predmetu ochrany práv duševného vlastníctva, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia Prevádzkovateľa je Užívateľom aj iným tretím osobám prísne zakázané.

V – Pravidlá poskytovania obsahu Užívateľom

5.1
Užívateľ môže v rámci týchto Podmienok a všeobecne záväzných platných predpisov slobodne prejavovať svoj názor najmä slovom, ako aj prostredníctvom iných foriem komunikácie. Užívateľ však nesmie, najmä, avšak nie len, žiadnym zo spôsobov uvedeným v bode 4.1 týchto Podmienok zasahovať do práv a slobôd iných, narúšať verejný poriadok a mravnosť a inak porušovať pravidlá korektnej diskusie a komunikácie.

5.2
Informácie poskytnuté Užívateľmi vrátane nimi poskytnutých dátových súborov (napr. fotografií, receptov, zvukových a obrazových záznamov) vyjadrujú názory a postoje Užívateľov a Prevádzkovateľ preto v zmysle § 6, ods. 5 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov nezodpovedá za obsah takto poskytnutých informácií a ani sa s nimi nestotožňuje.

5.3
Užívateľ nemá nárok na autorskú odmenu za žiadne autorské dielo, ktoré poskytol v rámci využitia služieb Prevádzkovateľa, vrátane diskusných príspevkov, receptov, fotografií a pod.

5.4
Užívateľ v komunikácii a diskusiách s ostatnými Užívateľmi okrem zákazov podľa bodu 4.1 týchto Podmienok nesmie:
– využívať vyhrážky a osobne útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám,
– zverejňovať osobné údaje iných osôb, najmä ich kontaktné údaje, pokiaľ k tomu dotknutá osoba neudelila súhlas,
– šíriť ohováračské, nactiutŕhačné, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek internetové stránky s takýmto obsahom,
– opakovane zverejňovať rovnaký príspevok, zverejňovať nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty,
– porušovať autorské práva, osobnostné práva a iné, majetkové práva tretích osôb, a to najmä zverejňovaním či iným zdieľaním: a) cudzích autorských diel (receptov, publikácií, fotografií a pod.) bez súhlasu oprávnenej osoby, b) podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov, písomností či iných prejavov osobnej povahy vrátane súkromnej korešpondencie a komunikácie bez súhlasu zachytenej fyzickej osoby, c) informácií, ktoré porušujú práva z ochrannej známky, práva k úžitkovým a priemyselným vzorom, patentom a dizajnom, d) informácií, ktoré môžu zasiahnuť do cti a dôstojnosti inej fyzickej osoby.

5.5
V prípade, ak Užívateľ porušuje najmä zákazy a obmedzenia podľa bodov 4.1 a 5.4 týchto Podmienok, prípadne iné ustanovenia týchto Podmienok, vyhradzuje si Prevádzkovateľ v zmysle § 6, ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov oprávnenie odstrániť zo svojich internetových stránok alebo inak v rámci Prevádzkovateľom poskytnutých služieb sprístupnený akýkoľvek obsah poskytnutý Užívateľom, ktorý ustanovenia týchto Podmienok porušuje.

5.6
Užívateľ vyhlasuje, že výlučne v prípade, ak je držiteľom príslušnej licencie k cudziemu autorskému dielu, tak je oprávnený dodať Prevádzkovateľovi za účelom použitia v internetovom priestore Prevádzkovateľa a/alebo jeho partnerov svoje príspevky obsahujúce takéto autorské dielo a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Užívateľ vyhlasuje, že práva k cudzím autorským dielam, ktoré sprístupnil pri využívaní služieb Prevádzkovateľa a ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len ako „Autorský zákon“), udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na použitie tohto cudzieho autorského diela všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania cudzieho autorského diela, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek materiálnu ujmu (škodu) či nemateriálnu ujmu v prípade, ak Užívateľ v rozpore s jemu udelenou licenciou poskytuje obsah, ktorý zahŕňa cudzie autorské dielo. Prevádzkovateľ je takto protiprávne sprístupnené cudzie autorské dielo oprávnený okamžite bez udania dôvodu odstrániť zo svojho internetového priestoru a znemožniť k nemu prístup.

VI – Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

6.1
Prevádzkovateľ je oprávnený v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku ním poskytovaných služieb bez predošlého informovania Užívateľa, s čím je Užívateľ uzrozumený.

6.2
Prevádzkovateľ nemá voči Užívateľom, resp. tretím osobám žiadne povinnosti v súvislosti so službami, ktoré poskytuje na svojich serveroch, s výnimkou povinností uvedených v týchto Podmienkach.

6.3
V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností podľa týchto Podmienok zo strany Užívateľa alebo tretích osôb, je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť všetky dostupné informácie o tomto Užívateľovi, resp. tretej osobe (vrátane súkromných údajov Užívateľa) oprávneným verejnoprávnym orgánom.

6.4
Informačné a reklamné správy Prevádzkovateľa
Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený podľa § 65, ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Užívateľovi zasielať za účelom priameho marketingu informačné a reklamné e-mailové a faksimilné správy, vrátane krátkych správ. Užívateľ má právo (e-mailom) požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie zasielania týchto marketingových, informačných, reklamných e-mailových a faksimilných správ.

6.5
Vylúčenie záruk a zodpovednosti Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je oprávnený odstaviť prevádzku internetovej stránky jedloavino.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ je oprávnený aj ukončiť prevádzku internetovej stránky jedloavino.sk upozornenia a uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ negarantuje pravdivosť reklamy, ani nezodpovedá za obsah či formu reklamy, uverejnenej na internetovej stránke jedloavino.sk a nezodpovedá ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú formou reklamy zverejnené na internetovej stránke jedloavino.sk.

VII – Pravidlá inzercie

7.1
Inzercia na internetovej stránke jedloavino.sk je bezplatná a inzerovať môže ktorýkoľvek Užívateľ, avšak iba v rozsahu, spôsobom a s obmedzeniami podľa týchto pravidiel inzercie, resp. iných relevantných ustanovení týchto Podmienok.

7.2
Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť inzerciu, resp. neumožniť zverejnenie inzercie, ktorá je v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok, najmä s bodmi 4.1 a 5.4 týchto podmienok, alebo ktorá inak porušuje právny poriadok SR, je v rozpore s dobrými mravmi alebo je v rozpore s inými záujmami Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený neumožniť inzerovanie Užívateľom, resp. tretím osobám, ktoré pravidlá inzercie porušujú, resp. porušili.

7.3
Inzeráty môžu byť vkladané len do kategórií zodpovedajúcej ich obsahu. Na využívanie služieb Prevádzkovateľa nie je nevyhnutná registrácia, avšak registrácia ponúka Užívateľovi množstvo nadštandardných možností, akými sú napr. „topovanie“ na 24 hodín zdarma a možnosť kedykoľvek inzerát editovať. Inzerát môže mať charakter komerčného i nekomerčného obsahu.

7.4
Na internetovej stránke jedloavino.sk v sekcii inzercia, ako aj v rámci využívania ostatných služieb Prevádzkovateľa umožňujúcim inzerciu, je zakázané:

a) opakovane pridávať inzeráty s identickým obsahom inzerátov bez ohľadu na ich umiestnenie v kategóriách,
b) inzerovať služby obdobného alebo totožného obsahu, ako sú služby Prevádzkovateľa,
c) vkladať do inzerátov odkazy na internetové stránky (tzv. linkovanie) a to akýmkoľvek spôsobom,
d) inzerovať produkty a služby typu pyramídovej hry (napr. „zarobte viac peňazí, viac info mailom“),
e) inzerovať služby pôžičiek, hypoték a úverov, multilevel marketingu a províznych systémov,
f) inzerovať spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení, najmä, avšak nielen, s § 3 tohto zákona, a to najmä využívať techniky klamlivej reklamy, skrytej reklamy, nekalé obchodné praktiky, podprahovú reklamu, vulgárne, agresívne alebo znevažujúco pôsobiť na spotrebiteľa,
g) inzerovať v rozpore s bodmi 4.1 a 5.4 týchto Podmienok.

7.5
Užívateľ môže podávať neobmedzený počet inzerátov a záznamov, avšak smie inzerovať iba konkrétny tovar, resp. službu. V textoch inzerátov môže Užívateľ uviesť (propagovať) akýkoľvek spôsob kontaktu (okrem www adresy), pričom povinným údajom je (musí uviesť) platný e-mail.

7.6
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov na internetovej stránke https://www.jedloavino.sk, ktoré boli pridané Užívateľom a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie svojich služieb Užívateľmi či tretími osobami. Prevádzkovateľ môže používať obsah inzerátov, ako aj informácie o Užívateľoch, ktoré títo zverejnia na internetovej stránke (napr. kontaktné údaje v inzeráte a pod.), a to podľa svojho vlastného uváženia. Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za pôvod, kvalitu, dodanie, odobratie, zaplatenie a použiteľnosť produktov a/alebo služieb, ktoré v inzerátoch ponúkajú Užívatelia.

VIII – Pravidlá účasti v súťažiach Prevádzkovateľa

8.1
Konkrétnu súťaž vyhlasuje vždy Prevádzkovateľ obvyklým spôsobom na internetovej stránke jedloavino.sk. Každá súťaž má určitý vzťah k obsahovému zameraniu internetovej stránky jedloavino.sk, ktorý môže vymedziť Prevádzkovateľ v predmete súťaže.

8.2
Do súťaže sa môže zapojiť každý Užívateľ alebo aj tretia osoba, kto splní všetky podmienky podľa týchto Podmienok a konkrétnych pravidiel súťaže (ďalej len ako „Súťažiaci“). Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže poskytnutím určitého obsahu (ďalej len ako „súťažný príspevok“) na internetovú stránku jedloavino.sk podľa vymedzenia konkrétnej súťaže Prevádzkovateľom.

8.3
Súťažný príspevok poskytnutý Súťažiacim do konkrétnej súťaže nesmie byť v rozpore so zákazmi podľa týchto Podmienok, najmä podľa bodov 4.1 a 5.4 týchto Podmienok a musí byť vždy v súlade s platnými právnymi predpismi SR, ako aj krajiny, z ktorej súťažiaci poskytuje súťažný príspevok do súťaže, pokiaľ sa nachádza mimo územia SR.

8.4
Prevádzkovateľ je oprávnený vylúčiť z každej svojej súťaže alebo nepripustiť do každej svojej súťaže súťažný príspevok, ktorý nespĺňa konkrétne podmienky súťaže, nie je v súlade s týmito Podmienkami, najmä bodom 8.3 týchto Podmienok, alebo aj z iných dôvodov nezlučiteľných s riadnym priebehom konkrétnej súťaže. Vylúčenie súťažného príspevku má za následok okamžité odstránenie súťažného príspevku z internetovej stránky jedloavino.sk, resp. iba zneprístupnenie súťažného príspevku Užívateľom, ako aj iným tretím osobám (verejnosti), najmä ak možno predpokladať jeho použitie ako dôkazného prostriedku. Nepripustenie súťažného príspevku do súťaže má za následok jeho neuverejnenie (neprístupnosť) na internetovej stránke jedloavino.sk.

8.5
Súťažiaci poskytnutím súťažného príspevku jeho sprístupnením na internetovej stránke jedloavin.sk prehlasuje a potvrdzuje, že je autorom súťažného príspevku, resp. má k nemu všetky potrebné zákonné oprávnenia a licencie, že súťažný príspevok je pôvodný (nebol predtým publikovaný) a že jeho zverejnením v súťaži nevznikne Prevádzkovateľovi žiadna povinnosť voči tretím osobám. Prevádzkovateľ nezodpovedá a Súťažiaci je výlučne zodpovedný za všetky prípadné porušenia zákona, ako aj za zásah do práv alebo oprávnených záujmov iných fyzických alebo právnických osôb, ktoré zapríčiní poskytnutím jeho súťažného príspevku do súťaže. Poskytnutím súťažného príspevku do konkrétnej súťaže Súťažiaci súhlasí s tým, že súťažný príspevok môže byť bezodplatne reprodukovaný, vystavovaný a použitý na účely definované v pravidlách konkrétnej súťaže.

IX – Zmena týchto Podmienok

9.1
GLOBAL TRADE CO. je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia týchto Podmienok vrátane pravidiel inzercie (čl. VII týchto Podmienok). Zmena alebo doplnenie týchto Podmienok bude zapravené do pôvodného znenia a takto zmenené či doplnené Podmienky budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia nového úplného znenia Podmienok na internetovej stránke Prevádzkovateľa, a to obvyklým spôsobom.

9.2
Užívateľ je povinný sa oboznamovať so zmenami Podmienok, pričom je v záujme Užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Pokiaľ Užívateľ využíva služby Prevádzkovateľa aj po zmene Podmienok, je povinný tieto využívať už v súlade s novým znením Podmienok a zodpovedá za protiprávny následok v prípade ich nedodržania nového znenia Podmienok.

X – Záverečné ustanovenia Podmienok

10.1
GLOBAL TRADE CO. môže odoslať všetkým Užívateľom (najmä novým) správu elektronickej pošty, v ktorej informuje Užívateľa o poskytovaných službách, jej funkciách a prevádzke. Prevádzkovateľ je oprávnený správami elektronickej pošty informovať Užívateľa o posledných aktualizáciách jeho služieb či novinkách na portáloch Prevádzkovateľa a/alebo jeho partnerov.
Takéto informatívne správy elektronickej pošty označuje Prevádzkovateľ tak, aby ich bolo možné ľahko odlíšiť od správ komerčnej komunikácie v zmysle § 4, ods. 3 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

10.2
Otázky, podnety, upozornenia na protiprávny obsah poskytnutý inými Užívateľmi, a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb Prevádzkovateľa alebo týchto Podmienok môžu Užívatelia zasielať na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1.1 týchto Podmienok. Prevádzkovateľ týmto doporučuje Užívateľom, aby upozornenia na protiprávny obsah poskytnutý inými Užívateľmi zreteľne označili predmetom správy elektronickej pošty v tvare „Upozornenie na protiprávny obsah: (konkrétny obsah)“ a aby čo najpresnejšie uvádzali, do práv akej osoby bolo protiprávne zasiahnuté, akým obsahom, ktorý právny predpis bol porušený a všetky ostatné skutočnosti, ktoré môžu ku konkrétnemu porušeniu uviesť, inak nebude možné účinne posúdiť, či možno takýto poskytnutý obsah ako protiprávny bez zbytočného odkladu odstrániť.

10.3
Ochrana osobných údajov:
Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPSúdajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

10.4
Platnosť a účinnosť Podmienok
Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti GLOBAL TRADE CO. – https://www.jedloavino.sk.